سرعت و دقت غافلگیر کننده رایان در یادگیری محتوای برنامه نویسی از طریق شبیه سازی مفاهیم با مثال