استقبال پارسا از تغییر و پویایی ، نشان دهنده فکر بزرگ او است .