جسارت ، سرسختی و صبوری سپهر گلشن او را در آینده به مدیر و کارآفرینی توانا تبدیل خواهد کرد .