چگونه مهارت مسئولیت پذیری فرزندان مان را ارتقاء دهیم ؟( مثال واقعی مانی هاشمی)