موفقیت یک عادت است . نظم ، مسئولیت پذیری و پشتکار را در نوجوانان به عادت تبدیل کنید .