اولین کارآفرین شوی دانش آموزی استان گیلان -رویاپردازی درباره فناوری های آینده ،چگونه آینده بچه ها را متحول می سازد؟