دوره های موسسه رویــارو

آکادمی شتابدهی استعداد دیجیتال و برنامه نویسی رویارو با رویکرد آینده پژوهی دوره های کاربردی ای برای کودکان و نوجوانان و همچنین دانشجویان طراحی نموده است .
در این دوره ها سعی رویارو بر ارتقای توان سازگاری کودکان با محیط پیرامون است . این موسسه سعی دارد از طریق بازی-کاری در ساخت مدل ذهنی صحیح کودکان تاثیر گذار شود .
لیست دوره ها :

  • دوره های شتابدهی استعداد دیجیتال و برنامه نویسی
  • دوره های کوتاه مدت دانشجویی
  • دوره های کوتاه مدت معلمین و والدین
  • دوره های کوتاه مدت دانش آموزی